جدول اطلاعات کاربران

شناسه نام سطح امتیاز تجربه تفاضل گل تعداد بازی برد مساوی باخت گل خورده گل زده
1 Admin Istrator 5 338 1713 -28 256 96 50 108 549 521
2 Backend User 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Default User 1 0 3 -5 2 0 0 2 6 1
4 ali salmaji 6 569 3387 20 417 160 88 166 882 902
5 MM Moradi1 1 14 38 -1 9 4 2 3 25 24
6 MM Moradi2 1 7 18 -1 5 2 1 2 12 11
7 MM Moradi3 2 62 170 8 39 19 5 15 85 93
8 علی سلماجی 4 152 1357 2 106 43 23 40 207 209
9 محمد صلواتی پور 2 49 256 2 35 14 7 14 62 64
10 حسین عابدی 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 مسعود محررزاده 2 46 137 -1 31 14 4 13 62 61
12 محمدامین بخشی 3 123 857 -4 94 35 17 39 194 190
13 Parsa Bakhtiari 1 21 54 -3 13 6 3 4 33 30
14 test test 2 7 233 -1 7 2 1 4 15 14
15 علی قطبی زاده 5 238 1979 4 172 68 34 68 320 324
16 Morteza Mirzai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Morteza Mirzai 1 3 6 1 1 1 0 0 1 2
18 محمد سلمانی ماهینی 9 659 7120 30 455 192 81 174 901 931
19 محمد مهدی عباسی 3 302 851 5 210 87 41 77 438 443
20 امیرعلی خانه عنقا 1 0 1 -2 1 0 0 1 2 0
21 mohammadmahdi sardari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 mohammadmahdi sardari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 mahammadmahdi sardari 1 6 12 2 2 2 0 0 5 7
24 محمد رضا فکری 1 6 14 3 2 2 0 0 5 8
25 محمد رضا فکری 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hadi Alizadeh 1 0 1 -2 1 0 0 1 3 1
29 ali aghazadeh 1 1 7 -2 3 0 1 2 5 3
30 mammad danesh 1 0 1 -2 1 0 0 1 2 0
31 امین محمدیان 3 102 488 -27 90 27 21 42 196 169
32 حسین مهدیزاده 1 8 23 1 6 2 2 1 9 10
33 محمدعلی حیدری 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 محمدعلی حیدری 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1
35 Radan Safari 1 3 7 1 1 1 0 0 0 1
36 Azhy Dehak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Amir Rsl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0