اطلاعات کاربر
Profile Picture

test test

sibanar.test@gmail.com
متصل May 30th, 2019
شماره شناسایی : 14
آخرین ورود : آبان 16، 1398

وضعیت

سطح : 2
امتیاز : 7
تجربه : 233
تفاضل گل : -1
تعداد بازی های انجام شده : 7
تعداد بازی های برنده شده : 2
تعداد بازی های بازنده شده : 4
تعداد بازی های مساوی شده : 1
نرخ برد : 28 %

آخرین بازی

نتیجه : Parsa Bakhtiari 1-4 test test
زمان : مرداد 10، 1398 ساعت 00:22
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 1-4 test test
زمان : مرداد 10، 1398 ساعت 00:22
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : test test 2-3 Parsa Bakhtiari
زمان : مرداد 10، 1398 ساعت 00:07
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : test test 2-2 Parsa Bakhtiari
زمان : مرداد 10، 1398 ساعت 00:01
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 1-4 test test
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : test test 2-2 Parsa Bakhtiari
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : test test 0-2 Parsa Bakhtiari
برای مشاهده اینجا کلیک کنید